Výrobcovia / značky
-----
Úvod INFORMÁCIE Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Spoločnosť SM SERVIS s.r.o. (ďalej len „SM SERVIS s.r.o.“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2.Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3.Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v predajni SM SERVIS s.r.o., na Obchodnej ul. č.1, v Topoľčanoch 95501 a zároveň je zverejnený na internetovej stránke SM SERVIS s.r.o.  a.s. www.smservis.sk

2.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. SM SERVIS s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, SM SERVIS s.r.o.  však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže SM SERVIS s.r.o.  poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak SM SERVIS s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto SM SERVIS s.r.o.  nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však SM SERVIS s.r.o. o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré SM SERVIS s.r.o. zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť SM SERVIS s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.9. Predávajúci výslovne prehlasuje, že neručí za opravu či výmenu tovaru bez rizika straty programov a dát.

3.UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho. (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4.VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v SM SERVIS s.r.o.

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

5.OSOBITNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE POČÍTAČOV

5.1. Pri reklamovaní počítača je okrem splnenia podmienok uvedených v bode 4. potrebné, aby kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade SM SERVIS s.r.o. nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

5.2. Ak SM SERVIS s.r.o. zistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegálny softvér, nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

6. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

6.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

6.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

6.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

6.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

6.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

6.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmyslom tohto reklamačného poriadku je zabezpečiť riadnu a včasnú ochranu práv a oprávnených záujmov zákazníka. Preto je nevyhnutné, aby reklamačné nároky zákazníka boli uplatnené riadne, včas a v súlade s postupom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku, pri rešpektovaní vzájomných práv a povinností všetkých zainteresovaných osôb a poskytnutí potrebnej súčinnosti.

7.2. Tento reklamačný poriadok bol prerokovaný a schválený predstavenstvom spoločnosti SM SERVIS s.r.o.

V Topoľčanoch, dňa 1.6.2015

 

 

Informácie k reklamáciám


Záruka trvá 2 roky na nový tovar (platí pre koncového spotrebiteľa)

Zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar. Začína plynúť dňom nákupu. Pre bezplatný servis musí tovar v rámci záruky spĺňať podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.


Darčeky a výhry bez záruky

Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.


Použitý tovar má záruku 1 rok (platí pre koncového spotrebiteľa)

Ak si kúpite zlacnený tovar, ktorý bol používaný, napríklad predvádzací model, záručná doba je len 1 rok. Ak si kúpite tovar zlacnený kvôli nejakej poruche, záruka sa nevzťahuje na túto poruchu.


Stačí pokladničný doklad a tovar

Na reklamáciu vám stačí pokladničný doklad o kúpe tovaru alebo faktúra. Na reklamovanie tovaru treba priniesť tovar, pokiaľ možno so skompletizovaným príslušenstvom.


Záručný list k reklamácii nepotrebujete

Záručný list je dôležitý najmä preto, aby ste vedeli, na ktoré poruchy sa vzťahuje záruka. Nemusíte ho však potvrdzovať, k reklamácii to nepotrebujete.


Softvér pri notebookoch

Pri reklamovaní počítača je potrebné, aby ste čestne prehlásili, že ste dodržali všetky licenčné podmienky a v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér. V opačnom prípade nemôžeme váš počítač prijať na reklamáciu.


Reklamovať môžete aj osobne v predajni

Tovar môžete reklamovať aj osobne v našej predaní na Obchodnéj ul. č.1, v Topoľčanoch alebo zaslaním na adresu eshopu.


Maximum na servis je 30 dní

Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehota začína plynúť dňom prijatia tovaru na reklamáciu. Vtedy vám vystavíme reklamačný protokol o záručnej reklamácii, takže budete presne vedieť, ako bude vaša reklamácia vybavená. Ak to povaha tovaru dovoľuje, vybavíme reklamáciu priamo v predajni. Väčšinu tovarov však zasielame na posúdenie do autorizovaných servisov.


Záruka sa predĺži o čas záručnej opravy

Čas záruky sa vám predlžuje o čas, kedy je tovar v servise na záručnej oprave.. Dĺžka záručnej opravy sa počíta odo dňa, kedy odovzdáte tovar na záručnú opravu v predajni, do doby, kedy vám bolo oznámené jej vybavenie SMS správou, emailom alebo listom s výzvou na prevzatie.


Dĺžka záruky na vymenené diely končí v ten istý deň ako záruka na tovar

Na vymenené diely sa pri záručnej oprave nevzťahuje nová dvojročná záruka, ale naďalej plynie pôvodná záruka 2 roky od nákupu tovaru. V niektorých prípadoch môže byť stanovená výnimka a vymenený diel môže mať samostatnú záruku odo dňa výmeny, ktorá je dlhšia ako záručná oprava.


O oprave vás informujeme

O ukončení reklamácie vás informujeme SMS správou, e-mailom alebo listom najneskôr 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu.


Opakované poruchy

Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze. Sú to 2 prípady:

  • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
  • Rôzne poruchy, ktoré záruka pokrýva, sa vyskytli počas záručnej doby už 4-krát. Tu sa rátajú rôzne poruchy a tiež musia byť všetky potvrdené servisom.

Zálohujte si dáta pred reklamáciou

Svoje dáta si pred odovzdaním počítača, notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu, prosíme, zálohujte. Za stratu dát v zariadení nenesieme zodpovednosť.


Kontrola pred reklamáciou

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu uvedením v návode.


V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Naše servisné oddelenie Vám poradí, prípadne doporučí priamu technickú podporu ku konkrétnemu produktu, čo môže napomôcť vyriešiť reklamáciu priamo u Vás doma.


Doručenie tovaru

Ak nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže byť poslaný poštou alebo prepravnou

službou. Reklamácie nám nezasielajte na dobierku. Náklady na zaslanie tovaru späť k nám nepreplácame.


Preprava reklamovaného tovaru

Výrobok je potrebné reklamovať kompletný, najlepšie v originálnom balení (originálne balenie zabezpečuje lepšiu ochranu hlavne pri posielaní prostredníctvom pošty alebo kuriéra.)


Príklady čo nieje možné považovať za výrobnú vadu napr.:

  • nalomený kábel
  • poškriabaný DVD nosič (najmä DVD disky pre hernú konzolu Xbox 360, so škrabancom okolo celého obvodu DVD. Táto chyba je spôsobená manipuláciou konzoly počas vloženého DVD disku, čo je v rozpore s podmienkami používania hernej konzoly Xbox 360)
  • zlomené či pretlačené tlačidla na zariadeniach atď...

Vyplnenie reklamačného formulára

Reklamačný formulár v prípade že zákazník príde reklamovať tovar osobne na prevádzku SM SERVIS s.r.o. vyplní náš obchodník určený pre vybavovanie reklamácií za Vás. V prípade že reklamáciu posielate prostredníctvom kuriéra alebo poštou je nutné aby reklamačný formulár vyplnil zákazník.


Reklamačný formulár nájdete tu v PDF


Editovatelný reklamačný formulár si môžete stiahnúť tu vo WORD


Záruka pre herné konzoly XBOX a príslušenstvo k herným konzolám

Spoločnosť MICROSOFT výrobca hernej konzoly XBOX a jej príslušenstva odporúča pre urýchlenie reklamácie reklamovať tovar priamo na zákazníckej podpore spoločnosti Microsoft. Reklamácia sa vypisuje v on-line formulári pričom celý priebeh reklamácie je veľmi jednoduchý a pomerne rýchly.

Kompletné informácie nájdete na stránkach podpory pre hernú konzolu Xbox. http://support.xbox.com/sk-SK/